top of page

Wakacyjny Konkurs fotograficzny

Zapraszamy dzieci do wakacyjnego konkursu fotograficznego:


Organizatorem “Wakacyjnego konkursu fotograficznego. Wakacje to…” zwanego dalej Konkursem jest Polska Sobotnia Szkoła im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth.

Konkurs skierowany jest do uczniów wraz z ich Rodzicami z Polskiej Sobotniej Szkoły w Portsmouth


Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności otaczającego świata;

  • rozwijanie wśród dzieci umiejętności dokumentowania, interpretacji oraz opisu miejsc i zdarzeń

  • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców,

  • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu;

  • doskonalenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim

Zasady konkursu :

➢ Formą pracy konkursowej jest fotografia wykonana podczas trwających obecnie wakacji wraz z opisem

➢ Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej (np.kolaże i fotomontaże) będą odrzucane.

➢ Na fotografii widoczny musi być wizerunek dziecka biorącego udział w konkursie. Do zdjęcia musi być dołączony opis (minimum jedno zdanie) w języku polskim kończący zdanie “Wakacje to…”, nawiązujący do przedstawionej na zdjęciu sceny/ sytuacji.

W treści maila należy podać imię i nazwisko uczestnika.

➢ Prace zgodne z tematem Konkursu należy przesyłać elektronicznie na adres mailowy szkoły info@polskaszkolaportsmouth.co.uk w terminie do 24 września 2022.

➢ Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.

➢ Brak spełnienia któregokolwiek z kryteriów będzie równoznaczny z odrzuceniem pracy konkursowej.

➢ Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej/ Facebook’u szkolnym (chyba, że zgłosi inaczej)

Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.

Wyniki konkursu i nagrody

➢ Jury (dyrektor i nauczyciele szkoły) spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

➢ Kryteria oceny prac: zgodność fotografii z tematyką, estetyka pracy, oryginalność, poprawność językowa.

➢ Nagrody: Na zwycięzców czekają nagrody a każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

➢ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej/Facebook’u szkolnym w 1 października 2022.


Comments


Archiwum
Follow Us
RSS Feed
bottom of page