top of page

Status szkoły

Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Powstanców Listopadowych w Portsmouth

 

        

     Celem Szkoły-organizacji charytatywnej zarejestrowanej w Charity Commission numer 159555 jest udostępnienie dzieciom warunków do nauki języka polskiego, polskiej historii i geografii Polski oraz poznania kultury i obyczajów polskich wraz z możliwością przygotowania do egzaminów państwowych na poziomie GCSE

   

     Aby osiągnąć powyższy cel, Szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

 

1.   wyszukanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej;

2.   wynajęcie odpowiedniego lokalu, w którym mogłyby się odbywać lekcje;

3.   zdobywanie funduszy na pokrycie kosztów szkoły tj.: na zwrot kosztów kadry szkolnej, zakup książek szkolnych, pomocy naukowych, wycieczek w celach naukowych itp. drogą zbierania składek, organizowania zabaw, festynów, koncertów i innych imprez szkolnych.

  

     Wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do szkoły stają się automatycznie jej członkami. Członkostwo dostępne jest też dla każdego, kto byłby zainteresowany potrzebami i rozwojem szkoły. Powyższe osoby przyjmowane będą decyzją Zarządu.

      

      Walne Zebranie

 

 1. Walne Zebrania Zarządu Szkoły zwołuje się najpóźniej do 30-go listopada danego roku szkolnego. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w zebraniu Prezesa lub Skarbnika, a także z innych powodów niezależnych od Zarządu, zebranie może zostać przełożone na grudzień.

 2. Kworum Walnego Zebrania stanowi 5 członków. Głosowania dokonuje się wyłącznie osobiście. Każdy z uczestników dysponuje jednym głosem.

 3. Uczestnicy Walnego Zebrania, dokonują wyboru na  Prezesa oraz wszystkich członków Zarządu. 

 4. Kandydatury na członka Zarządu Szkoły należy składać do Prezesa  przed terminem Walnego Zebrania lub na Walnym Zebraniu.

 5. Każdy kandydat na członka Zarządu musi mieć poparcie co najmniej dwóch członków Zarządu Szkoły

  Zarząd Komitetu.

 

 Zarząd Komitetu składa się z:

 

 1. Prezesa i przynajmniej czterech członków wybieranych na Walnym Zebraniu Zarządu Szkoły

 2. Każdy członek Zarządu pełni funkcje przynajmniej przez jeden rok szkolny (kadencje). Jeżeli jest dalej zainteresowany pełnieniem tej funkcji może bć wybrany ponownie, jeśli przedłoży swoją kandydaturę na rok następny.

 3. W wypadku wakatu w okresie między dwoma Walnymi Zebraniami, Zarząd ma prawo dokooptować nowego członka.

 4. Zarząd powinien zebrać się co najmniej trzy razy w okresie przed następnym Walnym Zebraniem Koła.

 5. Zarząd nowej kadencji wyłania spośród swych członków: Skarbnika i Sekretarza. Pozycje te muszą mieć poparcie Prezesa.

 6. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decydujący jest głos Prezesa.

 7. Zebranie Zarządu musi odbyć się przy udziale przynajmniej pięciu członków wliczając Prezesa i/lub Sekretarza.

 8. W wypadku samowolnego podejmowania decyzji przez członka(ów) Zarządu, działalności szkodliwej dla szkoły lub nie wywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków, Zarząd ma prawo zwykłą większością głosów podjąć decyzję o zawieszeniu lub natychmiastowym odwołaniu członka(ów) Zarządu z pełnionej funkcji. Głosowania dokonuje się wyłącznie osobiście. Zawieszony lub odwolany z funkcji członek Zarządu traci na stale prawo do ponownego kandydowania do Zarządu. Zawieszony lub odwolany członek Zarządu ma prawo jednorazowego odwołania się od decyzji Zarządu do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 9. Głosowanie Zarządu musi być podjęte w obecności Prezesa zarządu; w przeciwnym wypadku nie ma ono mocy wykonawczej.

 10. Każda propozycja zmiany regulaminu Zarządu winna być przedstawiona Sekretarzowi na piśmie przed  Walnym Zebraniem Komitetu. Każda zmiana regulaminu musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów na Walnym Zebraniu.

 11. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez szkołę wymagają zatwierdzenia przez Zarząd. Wszelkie dobra materialne oraz intelektualne zakupione lub pozyskane poprzez realizację tych inicjatyw, stanowią własność szkoły i pozostają do jej całkowitej dyspozycji. 

 12. Zarząd Komitetu upoważnia prezesa do reprezentowania szkoły we wszelkich sprawach organizacyjnych, do podpisywania umów i zawierania porozumień z organizacjami wyrażajacymi chęci współpracy i pomocy finansowej.

 13. Zarząd Komitetu upoważnia prezesa do potwierdzania oryginalności rachunków oraz dokumentów szkolnych wymaganych przez organizacje dofinansowujące do zwrotu kosztów za wynajem sal lekcyjnych, zakupienie sprzętu i  pomocy edukacyjnych. 

bottom of page