Regulamin szkoły

1.Udział w zajeciach prowadzonych przez Polska Sobotnia Szkole im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth (zwanej dalej Szkołą) jest dobrowolny. Zajęcia mają charakter dodatkowy w odniesieniu do edukacji jaką dziecko zdobywa w szkole angielskiej.

Warunki przyjęcia do Szkoły

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego w podanym przez szkołę terminie (I - dla obecnych uczniów, II - dla nowych kandydatów). Pierwszeństwo w procesie rekrutacji na kolejny rok szkolny mają uczniowie już uczęszczający do szkoły, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz w pierwszym terminie. Następnie szkoła prowadzi II nabór dla nowych kandydatów. Liczba miejsc w poszczególnych klasach jest ograniczona a o przyjęciu dziecka do szkoły w przypadku ubiegania się o miejsce w szczególnie licznych klasach decyduje kolejność złożenia formularzy. Szkoła prowadzi listę rezerwową dla dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc. Rodzice dzieci z listy rezerwowej powiadamiani są o dostępnym miejscu, o ile takowe się pojawi.
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie ubiegają się dla niego o miejsce w  Szkole, powinno rozumieć język polski na tyle, by było w stanie zrozumieć polecenia nauczyciela.
 

3. Przydział do klas odbywa się na zasadzie określenia przez nauczycieli umiejętności dzieci i oceny obszarów wymagających usprawnienia.
 

5. Nauczyciel danej grupy powoływany jest przez kierownika (dyrekcję) szkoły na okres jednego roku w związku z czym może się zdarzyć, że jedno dziecko może być uczone przez tego samego nauczyciela na różnych poziomach edukacji.

Odpłatny charakter nauki w Szkole

6. Nauka w Polskiej Szkole jest odpłatna.
Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za semestr z góry  zgodnie z obowiązującym w danym  momencie cennikiem (ilość sesji x cena za sesje).

 

7. Opłaty przyjmowane są  wyłącznie na konto bankowe szkoły przez pierwsze dwa tygodnie danego trymestru. O kwocie należnej za dany semestr szkoła informuje na swojej stronie internetowej.

8. Podczas rekrutacji rodzice wpłacają depozyt w wysokości £20.

9. Nie dotrzymanie terminów płatności wiąże się, ze stratą depozytu wpłaconego przy zapisie do szkoły. Przy pierwszej nie terminowej wpłacie przepada £10, przy kolejnej przepada cały depozyt £20. Przy wszystkich terminowych opłatach depozyt będzie zwracany w ostatnim semestrze szkolnym, bądź będzie przechodził na kolejny rok szkolny.
 

10. W przypadku niedokonania płatności i nie zgłoszenia trudnej sytuacji finansowej dziecko będzie usunięte ze szkoły.
 

11. W przypadku powstałych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko, a wynikających z nieprzestrzegania regulaminu szkoły, szkoła może zwrócić się do rodziców z prośbą o pokrycie kosztów.
 

12. Niektóre zajęcia dodatkowe oferowane przez szkołę (zajęcia taneczno - artystyczne, wyjazdy do teatru) są dodatkowo płatne.

Organizacja nauki szkolnej

13. Rok szkolny podzielony jest na trzy semestry:
     

     jesienny (wrzesień- grudzień)
     zimowy (styczeń- marzec)
     wiosenny (kwiecień- lipiec)

 

14. Terminy zajęć w każdym semestrze podane są na stronie Szkoły w zakładce “Kalendarz”
 

15. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty w godz. 10:00 - 13:00.
 

16. Przed rozpoczęciem zajęć  wszystkie dzieci czekają na zewnątrz budynku wraz rodzicami (są stoliczki, zadaszenie). Nauczyciele odbierają dzieci sprzed budynku o godz. 9:55 i zabierają do klas na lekcje. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki.

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie szkoły przed momentem odbioru dzieci przez nauczyciela.
 

18.  W razie spóźnienia rodzice/opiekunowie odprowadzają swoje dziecko bezpośrednio do właściwej sali lekcyjnej.
 

19. Dzieci korzystają z podręczników wskazanych przez nauczyciela danej grupy.
 

20. Dzieci mają przerwę około 11:15 – 11:30 i powinny przynieść drugie śniadanie, w tym wodę do picia.
 

21.  Ze względu na alergie pokarmowe niektórych uczniów prosimy o pomoc w zminimalizowaniu ryzyka poprzez poinformowanie dzieci, aby dzieci nie częstowaly się nawzajem podczas przerwy.
 

22. Po zakończeniu lekcji dzieci zostają wyprowadzone na zewnątrz przez swoich nauczycieli.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci o godz.13:00 (14:00 w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe) lub o innej wcześniej wyznaczonej godzinie.

 

23.  Uczniowie muszą być odebrani przez rodziców/opiekunów lub osobę przez nich wyznaczona. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest zawiadomić nauczyciela, jeżeli dziecko będzie odbierać osoba inna niż rodzic/opiekun.
 

24.  Polska szkoła nie ma warunków, aby zorganizować opiekę poza godzinami szkolnymi ze wzgledów posiadanego przez szkole ubezpieczenia. Późny odbiór dzieci stwarza również trudna sytuacje dla nauczycieli. Opóźnienia w odbiorze dzieci będą odnotowywane a w przypadku powtarzających się spóźnień rodzic/opiekun może być poproszony o uiszczenie kary na rzecz opiekuna zostającego po godzinach pracy.

Zasady Zachowania

Od wszystkich członków szkolnej społeczności oczekuje się pomocy w utrzymaniu atmosfery sprzyjającej nauce przy zachowaniu standardowych wymagań uprzejmości i wzajemnego szacunku.

Kodeks Zachowania

1. Od uczniów oczekuje się:

• Szanowania siebie, nauczycieli oraz mienia społecznego i prywatnego.
• Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
• Wypełniania poleceń nauczyciela
• Staranności i systematyczności w odrabianiu zadań domowych.
• Udziału w organizowanych imprezach szkolnych.
• Posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły i w domu.
• Utrzymywania mebli, sali i miejsc w których prowadzone są zajęcia w czystości
• Używania materiałów i sprzętów znajdujących się w salach tylko za zgodą nauczyciela (nasze zajęcia odbywają się w wynajmowanym budynku i nie jesteśmy właścicielami znajdujących się w salach pomocy naukowych)

 

2. Uczniom zabrania się:

• Wychodzenia poza sale lekcyjną bez wiedzy nauczyciela.
• Biegania i hałasowania w szkole, chodzenia po innych częściach szkoły (chyba że uczeń został do tego wydelegowany przez nauczyciela)
• Przebywania w klasie bez nadzoru.
• Gry w piłke w budynku szkolnym oraz na placu zabaw w pobliżu budynku szkolnego.
• Jedzenia i picia podczas lekcji.
• Posiadania i zażywania narkotyków/ alkoholu/ tytoniu. Przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi.
• Przynoszenia sprzętu elektronicznego (Szkoła nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenie mienia)
• Używania przemocy słownej, fizycznej i psychicznej  w stosunku do kolegów, nauczycieli czy Rodziców/opiekunów i innych dzieci

 

3. Nagrody i wyróżnienia przewidziane przez Szkołę
 

• Wewnątrzklasowy system nagradzania (pieczątki, pochwały)
• Pochwała na forum Szkoły
• Nagrody rzeczowe (np.nagrody książkowe)
• Dyplomy (Uczęszczania do szkoły polonijnej, Wzorowego Ucznia, okazjonalne dyplomy za udział w konkursach)

4. Nieprzestrzeganie kodeksu zachowania może spowodować następujące sankcje:

• Upomnienie przez nauczyciela.
• Zatrzymanie na przerwie.
• Odesłanie do kierownika (dyrekcji) szkoły.
• Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o niewłaściwym zachowaniu.
• Wezwanie rodzicow/ opiekunow na rozmowę
• Odmowa udziału w zajęciach dodatkowych (jeśli dziecku nie będzie towarzyszył rodzic/ opiekun tylko i wyłącznie przydzielony do niego. Koszty udziału rodzica/ opiekuna w zajęciach dodatkowych  ponosi on sam).
• Wydalenie ze szkoły

5. Od rodziców/opiekunów oczekuje się:

• Zakupu podręczników wskazanych przez nauczyciela danej klasy.
• Informowania Szkoły o zmianach danych kontaktowych (adres, nr telefonu)
• Systematycznego sprawdzania postępów dziecka.
• Nadzorowania i pomocy w odrabianiu zadań domowych.
• Uczestnictwa w wywiadówkach.
• Pomocy dziecku w nadrobieniu zaległości powstałych w wyniku opuszczenia zajęć.
• Pełnienia dyżurów w szkole wg ustalonego terminarza (jeśli zajdzie taka potrzeba).
• Pokrycia kosztów za zniszczenia mienia spowodowane przez jego dziecko.
• Terminowego uiszczenia opłat za szkołę.
• zachęcania i udzielenia pomocy dzieciom biorących udział w organizowanych imprezach szkolnych i pozaszkolnych jeśli w takich biorą udział  (imprezy okolicznościowe, wycieczki) a także pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim ich uczestnikom.

6. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest zapewnienie znajomości i przestrzegania regulaminu przez ich dziecko.

Dziękujemy
Zarząd Szkoły