top of page

Regulamin szkoły

1. Udział w zajęciach prowadzonych przez Polska Sobotnia Szkole im. Powstańców Listopadowych w Portsmouth (zwanej dalej Szkołą) jest dobrowolny. Zajęcia mają charakter dodatkowy w odniesieniu do edukacji jaką dziecko zdobywa w szkole angielskiej.

Warunki przyjęcia do Szkoły

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest wypełnienie i złożenie formularza rejestracyjnego w podanym przez szkołę terminie (I - dla obecnych uczniów, II - dla nowych kandydatów). Pierwszeństwo w procesie rekrutacji na kolejny rok szkolny mają uczniowie już uczęszczający do szkoły, których rodzice/opiekunowie złożyli formularz w pierwszym terminie. Następnie szkoła prowadzi II nabór dla nowych kandydatów. Liczba miejsc w poszczególnych klasach jest ograniczona a o przyjęciu dziecka do szkoły w przypadku ubiegania się o miejsce w szczególnie licznych klasach decyduje kolejność złożenia formularzy. Szkoła prowadzi listę rezerwową dla dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsc. Rodzice dzieci z listy rezerwowej powiadamiani są o dostępnym miejscu, o ile takowe się pojawi.
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie ubiegają się dla niego o miejsce w Szkole, powinno rozumieć język polski na tyle, by było w stanie zrozumieć polecenia nauczyciela.

3. Przydział do klas odbywa się na zasadzie określenia przez nauczycieli umiejętności dzieci i oceny obszarów wymagających usprawnienia.

5. Nauczyciel danej grupy powoływany jest przez kierownika (dyrekcję) szkoły na okres jednego roku w związku z czym może się zdarzyć, że jedno dziecko może być uczone przez tego samego nauczyciela na różnych poziomach edukacji.

Odpłatny charakter nauki w Szkole

6. Nauka w Polskiej Szkole jest odpłatna.
Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rok bądź semestr z góry zgodnie z obowiązującym w danym momencie cennikiem (ilość sesji x cena za sesje).

7. Opłaty przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe szkoły w wyznaczonych przez zarząd terminach. O kwocie należnej za dany rok/semestr szkoła informuje na swojej stronie internetowej.

10. W przypadku niedokonania płatności i niezgłoszenia trudnej sytuacji finansowej dziecko będzie usunięte ze szkoły.

11. W przypadku powstałych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko, a wynikających z nieprzestrzegania regulaminu szkoły, szkoła może zwrócić się do rodziców z prośbą o pokrycie kosztów.

12. Niektóre zajęcia dodatkowe oferowane przez szkołę (zajęcia taneczno - artystyczne, wyjazdy do teatru) są dodatkowo płatne.


Organizacja nauki szkolnej

13. Rok szkolny podzielony jest na trzy semestry:

     jesienny (wrzesień- grudzień)
    zimowy (styczeń- marzec)
    wiosenny (kwiecień- lipiec)

14. Terminy zajęć w każdym semestrze podane są na stronie Szkoły w zakładce “Kalendarz”.

15. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty w godzinach 10:00 - 13:00.

16. Przed rozpoczęciem zajęć wszystkie dzieci czekają na zewnątrz budynku wraz rodzicami. Nauczyciele odbierają dzieci sprzed budynku o          godz. 9:55 i zabierają do klas na lekcje. Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą przebywać w salach lekcyjnych bez opieki.

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie szkoły przed momentem odbioru dzieci przez           nauczyciela.

18.  W razie spóźnienia rodzice/opiekunowie odprowadzają swoje dziecko bezpośrednio do właściwej sali lekcyjnej.

19. Dzieci korzystają z podręczników wskazanych przez nauczyciela danej grupy.

20. Dzieci mają przerwę około 11:15 – 11:30 i powinny przynieść drugie śniadanie, w tym wodę do picia.

21.  Ze względu na alergie pokarmowe niektórych uczniów prosimy o pomoc w zminimalizowaniu ryzyka poprzez poinformowanie dzieci, aby w szkole uczniowie nie częstowały się nawzajem podczas przerwy.

22. Po zakończeniu lekcji dzieci zostają wyprowadzone na zewnątrz przez swoich nauczycieli.
Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci o godz.13:00 (14:00 w przypadku dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe) lub o innej wcześniej wyznaczonej godzinie.

23.  Uczniowie muszą być odebrani przez rodziców/opiekunów lub osobę przez nich wyznaczona. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest zawiadomić nauczyciela, jeżeli dziecko będzie odbierać osoba inna niż rodzic/opiekun.

24.  Polska szkoła nie ma warunków, aby zorganizować opiekę poza godzinami szkolnymi ze wzgledów posiadanego przez szkole ubezpieczenia. Późny odbiór dzieci stwarza również trudna sytuacje dla nauczycieli. Opóźnienia w odbiorze dzieci będą odnotowywane a w przypadku powtarzających się spóźnień rodzic/opiekun może być poproszony o uiszczenie kary na rzecz opiekuna zostającego po godzinach pracy.

Kodeks Zachowania

Od wszystkich członków szkolnej społeczności oczekuje się pomocy w utrzymaniu atmosfery sprzyjającej nauce przy zachowaniu standardowych wymagań uprzejmości i wzajemnego szacunku.

1. Od uczniów oczekuje się:

• Szanowania siebie, nauczycieli oraz mienia społecznego i prywatnego.
• Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
• Wypełniania poleceń nauczyciela
• Staranności i systematyczności w odrabianiu zadań domowych.
• Udziału w organizowanych imprezach szkolnych.
• Posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły i w domu.
• Utrzymywania mebli, sali i miejsc w których prowadzone są zajęcia w czystości
• Używania materiałów i sprzętów znajdujących się w salach tylko za zgodą nauczyciela (nasze zajęcia odbywają się w wynajmowanym budynku i nie jesteśmy właścicielami znajdujących się w salach pomocy naukowych)

2. Uczniom zabrania się:

• Wychodzenia poza sale lekcyjną bez wiedzy nauczyciela.
• Biegania i hałasowania w szkole, chodzenia po innych częściach szkoły (chyba że uczeń został do tego wydelegowany przez nauczyciela)
• Przebywania w klasie bez nadzoru.
• Gry w piłkę w budynku szkolnym.
• Jedzenia i picia podczas lekcji.
• Posiadania i zażywania narkotyków/ alkoholu/ tytoniu. Przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi.
• Przynoszenia sprzętu elektronicznego (Szkoła nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenie mienia).
• Używania przemocy słownej, fizycznej i psychicznej w stosunku do kolegów, nauczycieli czy Rodziców/opiekunów i innych dzieci.

 

3. Nagrody i wyróżnienia przewidziane przez Szkołę

• Wewnątrzklasowy system nagradzania (pieczątki, pochwały)
• Pochwała na forum Szkoły
• Nagrody rzeczowe (np.nagrody książkowe)
• Dyplomy (Uczęszczania do szkoły polonijnej, Wzorowego Ucznia, okazjonalne dyplomy za udział w konkursach)

4. Nieprzestrzeganie kodeksu zachowania może spowodować następujące sankcje:

• Upomnienie przez nauczyciela.
• Zatrzymanie na przerwie.
• Odesłanie do kierownika (dyrekcji) szkoły.
• Pisemne poinformowanie rodziców/opiekunów o niewłaściwym zachowaniu.
• Wezwanie rodziców/ opiekunów na rozmowę.
• Odmowa udziału w zajęciach dodatkowych.
• Wydalenie ze szkoły.

5. Od rodziców/opiekunów oczekuje się:

• Zakupu podręczników wskazanych przez nauczyciela danej klasy.
• Informowania Szkoły o zmianach danych kontaktowych (adres, nr telefonu)
• Systematycznego sprawdzania postępów dziecka.
• Nadzorowania i pomocy w odrabianiu zadań domowych.
• Uczestnictwa w wywiadówkach.
• Pomocy dziecku w nadrobieniu zaległości powstałych w wyniku opuszczenia zajęć.
• Pełnienia dyżurów w szkole wg ustalonego terminarza (jeśli zajdzie taka potrzeba).
• Pokrycia kosztów za zniszczenia mienia spowodowane przez jego dziecko.
• Terminowego uiszczenia opłat za szkołę.
• zachęcania i udzielenia pomocy dzieciom biorących udział w organizowanych imprezach szkolnych i pozaszkolnych jeśli w takich biorą udział  (imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki) a także pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim ich uczestnikom.

6. Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest zapoznanie się z regulaminem i do jego przestrzegania jak również upewnienie się, że ich dziecko rozumie zasady przebywania w szkole.

Dziękujemy
Zarząd Szkoły

bottom of page